Om MNV Bolig

MNV Bolig er en almen boligorganisation med 1535 familie-, ældre- og plejeboliger fordelt i kommunerne Holbæk, Frederikssund, Kalundborg, Lejre, Ringsted og Odsherred. MNV Bolig består af mere end 14 afdelinger, og et sundt og aktivt beboerdemokrati er med til at sikre en robust økonomi og trygge, gode rammer for beboere og medarbejdere.

Vores vision: "Vi vil arbejde på at sikre gode, sunde boliger med størst mulig frihed for den enkelte."

Hvad er fordelene ved at bo i en almen bolig?  

Der er en lang række fordele ved at bo til leje i en almen boligforening, blandt andet økonomisk frihed og rettigheden til medbestemmelse i dit lokalområde. Alle kan bo til leje i en almen bolig, og det er der ca. en million mennesker i Danmark, der gør. Der er godt og vel 560.000 almene boliger i hele landet, hvilket betyder, at én ud af fem boliger er almene. Uanset din alder og hvor meget du tjener, kan du bo til leje i en almen bolig hos os. Det er blot dit nummer på ventelisten, der betyder noget. Huslejen går i store træk til drift og til afdrag på boligafdelingens lån. Der er ingen, der tjener penge på en almen bolig – det er alles sikkerhed for en rimelig husleje.

Årets gang i MNV Bolig

Repræsentantskabsmødet

Det årlige repræsentantskabsmøde, hvor valgte repræsentanter for alle afdelinger mødes og vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer afholdes i marts hvert år. På Repræsentantskabsmødet behandles regnskab, budget for det samlede boligselskab.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen afholder typisk fire møder i løbet af året. Organisationsbestyrelsen har nedsat et Forretningsudvalg, som mødes hver måned , for at sikre den løbende forretning.

Afdelingsbestyrelser

Det følger af vejledning om drift af almene boliger mv., at medlemmer af afdelingsbestyrelsen ikke må blive aflønnet.

En afdelingsbestyrelse består ofte at 3-5 medlemmer. Disse medlemmer bliver ikkeaflønnet, da de enkle medlemmer ikke skal have udgifter i forbindelse med hvervet, bliver der budgetlagt et beløb til dette arbejde. Det budgetlagte beløb skal godkendes på et afdelingsmøder, det vil sige af lejerne selv.

Der er ingen bestemmelser i henhold til almenlovgivning om udgifterne eller beløbs størrelse, men afdelingsbestyrelsen er i deres dispositioner underlagt et overordnede krav om at udvise sparsomlighed og holde alle udgifter nede, da der er tale om lejernes penge.

Det er organisationsbestyrelsen ansvar at føre tilsyn med, at det overstående sker i led med god økonomistyrelse i den enkel boligafdeling samt hele boligorganisationen.

Som medlem kan man modtage godtgørelse for sine udgifter på 2 måder.

-      Det enkle medlem afholder selv de udgifter, der er forbundet med sit arbejde og får refusion modaflevering af kvitteringer.

-      Man modtager et årligt standartgodtgørelsesbeløb, der dækker de udgifter man afholder på afdelingens vegne.

Det er ikke muligt for det enkle medlem af modtage både refusion af udlæg og standart godtgørelse for samme udgiftsart.

Da alle afdelinger er forskellige i størrelser og aktivitetsniveauet anbefales anvendelse standartgodtgørelse til kontorhold og telefon i de tilfælde, hvor afdelingens udgifter kan holdes nede på et rimelige niveau og der ikke påføres ekstra administrative udgifter for lejerne.

Vurderingen af usikkerhed, hvorvidt at satserne dækker en reel merudgift, som de enkle bestyrelsesmedlemmer har i en afdeling, anbefales det at indførelsen overstående ordningerne godkendes af organisationsbestyrelsen.

Afdelingsmøder

Der afholdes årligt afdelingsmøde i alle afdelinger, hvor regnskab, budget og forslag fra beboerne behandles. På dette møde vælges afdelingsbestyrelsen. Møderne afholdes i perioden fra starten af januar til medio marts.

Beboermøder

Flere steder er tidligere afdelinger samlet i en større afdeling. De tidligere afdelinger kalder vi i dag for afsnit. I hvert afsnit afholdes beboermøde en gang om året. På beboermøderne snakker vi om livets gang i et afsnittet samt eventuelt valg af et beboerråd, som kan varetage beoernes fælles interesser. Beboermøder afholdes fra starten af november til udgang af januar i det efterfølgende år.

Markvandring

Der udføres en gang om året en Teknisk Gennemgang af boligafdelingen af medarbejdere med byggeteknisk indsigt. På baggrund af den Tekniske Gennemgang opdateres afdelingens Drifts- og Vedligeholdelsesplan. DV planen forelægges afdelingsbestyrelsen på et Markvandringsmøde og indgår i det kommende års budget. På Markvandringen kan ønsker fra afdelingsbestyrelsen indarbejdes i det kommende års budget. Markvandringer afholdes fra medio september - udgangen af november.

Om beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er den største forskel på at bo alment eller privat til leje. Når du bor alment, er det dig som beboer der bestemmer - og det gør du ved at deltage i det beboerdemokratiske arbejde. Gennem beboerdemokratiet kan du være med til at beslutte, hvilke aktiviteter der skal være i afdelingen, og hvordan økonomien forvaltes.

Læs mere om beboerdemokratiet på domea.dk

Om Servicecentret

Den daglige drift af MNV Bolig drives fra servicecenteret, som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din bolig.  Kundechef Bent Gordon Johansen er den daglige leder med forretningsansvaret.  Hos MNV bruger vi Domea.dk som administrationsselskab til at stå for driften af boligorganisationen, byggevirksomheden og boligadministrationen.

Servicecenteret står for:  
- Servicering af beboerdemokratiet  
- Drift, vedligeholdelse og ind- og udflytninger i alle afdelinger
- Levering af serviceydelser til plejecentre i Holbæk og Kalundborg kommune

Kontakt servicecentret

Organisationsbestyrelsen i MNV Bolig

Bente Christoffersen

Næstformand

Claus Toftegaard

Bestyrelsesmedlem

Hans Møller Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Leif Olsen

Næstformand

Lone Olsen

Bestyrelsesmedlem

Maja Hansen

Formand

Mogens Justesen

Vidensperson

Tina Tving Stauning

Vidensperson

Uffe Dybdal

Bestyrelsesmedlem